คณะกรรมการบริหาร วาระ 2558-2560


นางประภาพร ณรงค์ฤทธิ์ นายกสมาคม   
นายชัยบูรณ์ กุลสิริสวัสดิ์ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ   
นายเรืองศักดิ์ หิรัญญาภินันท์  กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ  
นายพิรัช ธัมพิพิธ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ  
นายอภิวัฒน์ จีระแพทย์ รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายจัดหารายได้ ประธานโครงการสนับสนุนสังคม
นายสืบพงษ์ พูลธีรานุวัตร รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายวิชาการ ประธานโครงการประกวดภาพพิมพ์สกรีน
นายสิทธิพงษ์ ธวัชภักดี รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายบริหาร  
นายพิพัฒน์ ธรรมสืบศิลป รองนายกฝ่ายเชื่อมโยงภาคการศึกษา

ประธานโครงการคุณวุฒิวิชาชีพ /

คณะทำงานโครงการมาตรฐานการพิมพ์สกรีน (TSS)

นายพีรวัฒน์ วรรณศิริกุล รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายต่างประเทศ ประธานคณะทำงาน FESPA  /  ASGA
นายสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายประสานงานภาครัฐ ประธานโครงการมาตรฐานการพิมพ์สกรีน (TSS)
นายจำเริญ เมธาเกียรติกุล รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ประธานโครงการเชื่อมโยงการศึกษา / ภาครัฐ
นางสาวทัศนีย์ ภานุอนันต์พงษ์  เลขาธิการสมาคมฯ ประธานโครงการกลุ่ม Cluster
นายอนันต์ธรณ์ เรืองภัทรเดช รองเลขาธิการสมาคมฯ  
นายอุดม ด่านร่มเย็น เหรัญญิกสมาคมฯ ประธานโครงการจัดหารายได้
นายอดิศร พุ่มตะโก นายทะเบียน  
นายชาญชัย เรืองปัญญาพจน์ กรรมการบริหารสมาคมฯ คณะทำงาน FESPA /ASGA
นายเฉลิมชัย พุ่มนาค กรรมการบริหารสมาคมฯ ประธานโครงการทัศนศึกษาใน / ตปท. 
นายบุญ สุขเลิศไพศาลสกุล กรรมการบริหารสมาคมฯ ประธานโครงการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายสุเมธ ชัยทองวงศ์วัฒนา กรรมการบริหารสมาคมฯ ประธานโครงการพัฒนาธุรกิจ (Screen  Directory)
นายมงคล เพียรอภิธรรม กรรมการบริหารสมาคมฯ ประธานโครงการ  ASGA
นายเกษม วชิระเจริญวงศ์   กรรมการบริหารสมาคมฯ ประธานโครงการสาราณียกร(บรรณาธิการวารสาร)
นายพงศกร บุญใส กรรมการบริหารสมาคมฯ ประธานโครงการสารสนเทศ (เวปไซท์)
นายสุรเชษฐ สายเชื้อ กรรมการบริหารสมาคมฯ คณะทำงานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์
นายจรูญพันธ์ ศิริเวชฎารักษ์ กรรมการบริหารสมาคมฯ ประธานโครงการสัมมนา / จัดนิทรรศการ
นางสาวณัฐนันท์ ปูนบัณฑิตย์กุล กรรมการบริหารสมาคมฯ ประธานโครงการทายาทธุรกิจ
นางสาวศิริเพ็ญ สิทธิธูรณ์ อนุกรรมการ คณะทำงานโครงการสาราณียกร
       

 

 


 


Copyright 2015 © thaiscreenprinting.or.th All rights