วัตถุประสงค์หลักของสมาคม

 

 1. เพื่อส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการพิมพ์สกรีน การพิมพ์แพด การพิมพ์ดิจิตอล และ การพิมพ์เพื่อสร้างลวดลายจากกระบวนการพิเศษอื่นๆ


 2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิกฯ ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจการค้าอุตสาหกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ


 3. ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการข่าวสารการค้าตลอดจนการวิจัยที่เกี่ยวข้อง


 4. ขอสถิติหรือเอกสารหรือขอทราบข้อความใดๆจากสมาชิกฯ เพื่อสร้างฐานข้อมูลสมาชิกฯ และสถิติแนวโน้มอุตสาหกรรมต่างๆด้วยความยินยอมของสมาชิกฯ


 5. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและขีดความสามารถด้านบุคคลากรและการบริหารจัดการองค์กรแก่ สมาชิกฯ ให้เข้าสู่มาตรฐานที่ดี และ มีความเข้มแข็ง


 6. ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง และ เป็นองค์กรที่สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ


 7. ส่งเสริมนวัตกรรมการผลิตเพื่อให้ผลผลิตจากการพิมพ์ของสมาชิกฯ เป็นที่ต้องการ และ มีความสามารถในการผลิตที่มีปริมาณพอเพียงต่อความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ


 8. แนะนำการทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกฯ ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกฯ ได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และยุติธรรมกับทุกฝ่าย


 9. ส่งเสริมกิจกรรมการเชื่อมโยงสมาชิกฯ เพื่อผลักดันให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน


 10. สนับสนุน ช่วยหลือ การประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกฯ หรือ ระหว่างสมาชิกฯ กับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ


 11. ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกฯ ในด้านงานสวัสดิการ เท่าที่ไม่เป็นการต้องห้าม


 12. ไม่ดำเนินการในทางหาผลประโยชน์ทางการเมือง และไม่เป็นเครื่องมืออย่างใดทั้งสิ้น 


Copyright 2015 © thaiscreenprinting.or.th All rights