ภาพรวมธุรกิจ


สมาคมการพิมพ์สกรีน ไทย เป็นสมาคมฯ ที่ส่งเสริมการใช้การพิมพ์สกรีนและดิจิตอล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในชีวิตประจำวันโดยมีผู้นำการพิมพ์สกรีนและดิจิตอล ไปใช้ไม่น้อยกว่า 18 อุตสาหกรรม ในสัดส่วน สมาชิกสมาคม แบ่งกลุ่มหลักๆออก เป็น  2 กลุ่มคือ


 กลุ่ม ผู้พิมพ์ หรือผู้ใช้การพิมพ์สกรีนและดิจิตอล ในกระบวนการผลิต ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการหลักๆด้านเซรามิกส์ ด้านเครื่องนุ่งห่มและ ด้านฉลาก-บรรจุภัณฑ์ และ กลุ่มอื่นๆ

 กลุ่มผู้ค้าวัสดุการพิมพ์


จากสถานการณ์จากการปรับขึ้นค่าแรงขันต่ำในอัตราที่สูง ร่วมกับการมีรายได้ต่อหัวประชากรที่สูงจนประเทศหลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่มีรายได้ต่ำและ การปรับขึ้นค่าพลังงานในภาคอุตสาหกรรมตามสภาพความเป็นจริง ทำให้ในอุตสาหกรรมของกลุ่มสมาชิกผู้พิมพ์ในกลุ่มเซรามิกส์ได้รับผลกระทบด้านต้นทุนกว่าร้อยละ 45 ทำให้ต้องปรับตัวและลดขนาดการผลิตลงในกลุ่มส่งออก สำหรับเครื่องนุ่งห่มถูกลดสิทธิประโยชน์ด้าน GSP ลง เป็นผลให้จำเป็นต้องย้ายฐานการผลิต และ เพิ่มการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น สำหรับกลุ่มฉลากและบรรจุภัณฑ์ โดยภาพรวมมีการเติบโตแต่อาจชลอบ้างตามสถานการณ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง


แต่ทั้งนี้ความต้องการโดยรวมในตลาดภายในเติบโตขึ้นอาจชลอบ้างตามสถานการณ์บ้านเมือง และตลาดโลกยังมีแนวโน้มที่จะเติมโตอย่างต่อเนื่องรวมถึงปัจจัยการรวมกลุ่ม AEC จึงมีความจำเป็นที่สมาคมต้องเข้าไปส่งเสริมความเข้มแข็งธุรกิจเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป


Copyright 2015 © thaiscreenprinting.or.th All rights