วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรีนและดิจิตอลอาเซี่ยน”


 

พันธกิจ (Mission)


1. สู่ศูนย์กลางแหล่งสินค้าพิมพ์สกรีนและดิจิตอลในภูมิภาค

2. สู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลและแหล่งเรียนรู้การพิมพ์สกรีนและดิจิตอลในภูมิภาค

3. สู่การเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจแก่สมาชิกในระดับประเทศและภูมิภาค


 

 

 

 

เป้าประสงค์ของสมาคม (Corporate Goal)

 

 

1. มีโครงสร้างพื้นฐานการบริหารงานที่มีแบบแผน มีธรรมาภิบาลและดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้าร่วมงานได้ง่าย

2. มีฐานสมาชิกที่กว้าง ครอบคลุ่มห่วงโซ่อุปทานที่ใช้การพิมพ์สกรีนและดิจิตอลเพิ่มมูลค้าสินค้า

3. เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

4. บูรณาการการเชื่อมโยงผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน ทั้งการศึกษา ภาคเอกชน และ ภาครัฐ

5. สร้างโอกาสการเชื่อมโยงพันธมิตรในระดับภูมิภาค

6. มีฐานข้อมูล และ ความรู้ ที่สมาชิกเข้าถึงได้ง่ายและทันต่อยุคสมัย


 


Copyright 2015 © thaiscreenprinting.or.th All rights