พันธกิจ (Mission)


  1. สู่ศูนย์กลางแหล่งสินค้าพิมพ์สกรีนและดิจิตอลในภูมิภาค
  2. สู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลและแหล่งเรียนรู้การพิมพ์สกรีนและดิจิตอลในภูมิภาค
  3. สู่การเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจแก่สมาชิกในระดับประเทศและภูมิภาค

Copyright 2015 © thaiscreenprinting.or.th All rights