เป้าประสงค์ของสมาคม (Corporate Goal)

 

 

  1. มีโครงสร้างพื้นฐานการบริหารงานที่มีแบบแผน มีธรรมาภิบาลและดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้าร่วมงานได้ง่าย
  2. มีฐานสมาชิกที่กว้าง ครอบคลุ่มห่วงโซ่อุปทานที่ใช้การพิมพ์สกรีนและดิจิตอลเพิ่มมูลค้าสินค้า
  3. เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
  4. บูรณาการการเชื่อมโยงผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน ทั้งการศึกษา ภาคเอกชน และ ภาครัฐ
  5. สร้างโอกาสการเชื่อมโยงพันธมิตรในระดับภูมิภาค
  6. มีฐานข้อมูล และ ความรู้ ที่สมาชิกเข้าถึงได้ง่ายและทันต่อยุคสมัย

Copyright 2015 © thaiscreenprinting.or.th All rights