แผนยุทธศาสตร์

 

พื้นฐานดี มีข้อมูล เข้าถึงสมาชิก ผลิตของคุณภาพ บูรณาการเครือข่าย ขยายโอกาสสู่อาเซียน


ยุทธศาสตร์ 1 : เน้นการปรับโครงสร้างการบริหารให้มีแบบแผน และสร้างฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก

1.1 บริหารงานภายใต้กรอบของแผนธุรกิจ และ กรอบงบประมาณ

1.2 สร้างรายได้อย่างพอเพียงเพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก

1.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ทันสมัย และ ใช้ประโยชน์ได้จริง


ยุทธศาสตร์ 2 : เน้นการเชื่อมโยงสมาชิก

2.1 ใช้ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้ครอบคลุมกลุ่มสมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง

2.2 เพิ่มสมาชิกใหม่

2.3 จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในกลุ่มสมาชิกอย่างต่อเนื่อง


ยุทธศาสตร์ 3 : เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล

3.1 ให้ความรู้ทางวิทยาการที่เป็นปัจจุบัน และบ่งบอกถึงทิศทางในอนาคต

3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาตรฐานการพิมพ์สกรีนให้สมบูรณ์ จนนำไปสู่การนำไปใช้ยกระดับคุณภาพกระบวนการพิมพ์สกรีนและดิจิตอล

3.3 พัฒนามาตรฐานด้านแรงงานด้วยการจัดทำคุณวุฒิวิชาชีพ จนนำไปสู่การพัฒนาแรงงานที่มีประสิทธิภาพ

3.4 สร้างเวทีการเรียนรู้ ผ่านการแข่งขันสร้างผลงานคุณภาพด้านการพิมพ์สกรีนและดิจิตอล


ยุทธศาสตร์ 4 : บูรณาการเชื่อมโยงและการสร้างโอกาส ในเครือข่ายในห่วงโซ่อุปทานทั้งในและนอกประเทศ

4.1 พัฒนาความเชื่อมโยงภาคการศึกษาร่วมกับภาคธุรกิจ

4.2 สร้างกิจกรรมร่วมระหว่างเครือข่ายวิสาหกิจภายใต้ห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน

4.3 ศึกษางานและเชื่อมโยงสมาชิกระหว่างประเทศ

 


Copyright 2015 © thaiscreenprinting.or.th All rights