ประวัติสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย 

 

             สมาคมป้ายและพิมพ์สกรีน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2521 เพื่อการพัฒนาธุรกิจป้ายโฆษณาและการพิมพ์สกรีน หลังจากการดำเนินกิจกรรมสมาคมฯเป็นระยะเวลา 14 ปี สมาชิกซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการพิมพ์สกรีนได้เสนอแนวคิดในการก่อตั้งสมาคมการพิมพ์สกรีนไทยเพื่อการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรีนไทยโดยตรง ดังนั้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2535 ซึ่งเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมป้ายและพิมพ์สกรีนได้มีวาระพิจารณาแบ่งการดำเนินงานระหว่างอุตสาหกรรมป้ายโฆษณาและอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรีน ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญฯมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ให้สมาคมป้ายและพิมพ์สกรีนแก้ไขข้อบังคับตลอดจนเปลี่ยนชื่อสมาคมเป็นสมาคมผู้ผลิตป้ายโฆษณา (ADVERTISING SIGN PRODUCER ASSOCIATION) หลังจากนั้นผู้ประกอบการพิมพ์สกรีน 3 ท่าน คือ 1. คุณชวาล โสตถิวันวงศ์ 2. คุณชัยบูรณ์ กุลสิริสวัสดิ์ 3. คุณยงยุทธ   ตั้งจิตปิยะนนท์ ได้เป็นผู้ร่วมก่อการตั้งสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย โดยยื่นขอจดทะเบียนเป็นสมาคมที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อกรมการค้าภายใน-กระทรวงพาณิชย์ซึ่งนายทะเบียนสมาคมการค้าประจำกรุงเทพมหานครได้พิจารณาอนุมัติและจดทะเบียนเป็นสมาคม โดยมีชื่อว่า "สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย" ชื่อย่อว่า สพสท หรือในภาษาอังกฤษคือ "THAI SCREEN PRINTING ASSOCIATION" ชื่อย่อว่า TSPA ตามใบอนุญาตเลขที่ 11/2535 ทะเบียนเลขที่ 251/2535 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2535 ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 43 ซ. สุวรรณสวัสดิ์ ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ ต่อมาสมาคมฯได้ขอจดทะเบียนแก้ไข ข้อบังคับสมาคมฯเพื่อการย้ายสถานที่ตั้งสมาคมฯ ณ เลขที่ 46/91 หมู่ 12 ถ. นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 และสมาคมฯได้ขอจดทะเบียนแก้ไขชื่อสมาคมฯและชื่อย่อภาษาอังกฤษเป็น "THAI SCREEN PRINTING & GRAPHIC IMAGING ASSOCIATION -TSGA" ซึ่งนายทะเบียนสมาคมการค้าประจำกรุงเทพมหานครได้อนุมัติการจดทะเบียนดังกล่าว โดยสมาคมการพิมพ์สกรีนไทยอยู่ในกรอบดำเนินงานของสำนักงานทะเบียนการค้ากรุงเทพมหานคร และปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้า-กระทรวงพาณิชย์

 

            สมาคมฯได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรีน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรีนฯลฯ ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากท่านสมาชิกสมาคมฯ ท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  ด้วยความอุตสาหะวิริยะและมุ่งมั่น  สมาคมฯ ได้กำหนดแผนงานระยะยาวเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรีนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องฯลฯ โดยเรียกว่า 7 ขั้นตอนเพื่อสร้างสรรค์แหล่งผลิตงานพิมพ์สกรีน(ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)  หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Seven Steps toScreenValleyดังต่อไปนี้

 


 ขั้นตอนที่ 1  การกำหนดองค์ประกอบสมาคม - Elements of Association การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (สมาชิก / ภาคเอกชน / ภาคการศึกษา / ภาครัฐ / ภาคสมาคม) คณะกรรมการฯ ที่ปรึกษา  ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนับสนุนสมาคม ฯลฯ

 

 ขั้นตอนที่ 2  การกำหนดกิจกรรม – A Menu of Activities การกำหนดกิจกรรมของสมาคม 14 ประเภท ทั้งนี้สมาคมฯมุ่งเน้นกิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยมิตรภาพ ความร่วมมือ การพัฒนา และการอุทิศจากนักอุตสาหกรรมการพิมพ์ 

 

 ขั้นตอนที่ 3  การบริหารจัดการสมาคม – A Management  System โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯที่ได้รับการคัดเลือกจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ซึ่งมีการกำหนด กฎ ข้อบังคับ บทบาท และความรับผิดชอบ - RULE, REGULATION, ROLE, RESPONSIBILITY ในการดำเนินกิจกรรมหลักของสมาคมมี 2 ประเภท คือ กิจกรรมธุรการกลาง อันได้แก่ ธุรการ, การเงิน, การประชุม, งานพิธี และ กิจกรรมโครงการ

 

 ขั้นตอนที่ 4  การแบ่งประเภทธุรกิจการพิมพ์สกรีนสู่อุตสาหกรรม 18 ประเภท - Connect Screen and Digital Printing Processes to 18 business target groups สมาคมฯตระหนักถึงศักยภาพของกระบวนการพิมพ์สกรีนและกระบวนการพิมพ์ที่เกี่ยวข้องที่ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจการพิมพ์สกรีนเพื่อการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ 18 ประเภทดังต่อไปนี้ 

1. ผ้า   2. เซรามิค, แก้ว,หม้อเคลือบ   3. สิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณา  4. ป้ายชื่อ  

5. ป้ายสัญญาณ   6.  ฉลากสินค้า  7. บรรจุภัณฑ์   8. ของเล่น 9. ของขวัญ 

10.  บัตรพลาสติก  11.  แผ่นซีดี   12. อุปกรณ์กีฬา 13. อุปกรณ์ยานยนต์   

14. อุปกรณ์ไฟฟ้า   15. แผงวงจรไฟฟ้า  16. เมมเบรนสวิชต์  17. วัสดุอุปกรณ์การพิมพ์สกรีน  

18. อื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าได้ใน 17 ประเภทข้างต้น

 

 ขั้นตอนที่ 5  การกำหนดมาตรฐานสมาคม สมาชิก และสินค้า (สิ่งพิมพ์สกรีน) - Set up Standardization สมาคมฯร่วมมือกับภาครัฐและภาคสมาคม ฯลฯ เพื่อการกำหนดมาตรฐานสมาคมฯที่มีธรรมาภิบาลและสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมฯลฯ เช่นเดียวกับการกำหนดมาตรฐานสมาชิกที่มีสมรรถภาพในการประกอบการด้วยการรับรองจากสมาคมฯและภาครัฐ นอกจากนั้น สมาคมฯ สมาชิก และภาครัฐมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

 

 ขั้นตอนที่ 6  การสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรีน – Forming Screen Cluster การพิจารณาองค์กรตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ อาทิ  แหล่งวัตถุดิบ, ผู้ผลิต-พิมพ์, ผู้ขายส่ง, ผู้ขายปลีก, ลูกค้า ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องและพึ่งพากันในการเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรีนไทยในตลาดโลก โดยสมาคมการพิมพ์สกรีนไทยและสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ 18 ประเภทธุรกิจกำลังดำเนินโครงการความร่วมมือทางการค้า

 

 ขั้นตอนที่ 7  การสร้างสรรค์แหล่งผลิตงานพิมพ์สกรีน -SCREENVALLEY 

สมาคมฯมุ่งมั่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรีนไทยให้สามารถผลิตงานพิมพ์สกรีนทั้งประเภทรับจ้างพิมพ์ - PRINT SERVICE และสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์ - CREATIVE PRINT ให้มีสมดุลยภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรีนไทยสู่ระดับสากลและดำเนินกิจกรรมการตลาดในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น SCREEN VALLEY ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 


            นายกก่อตั้ง ดร.ชวาล โสตถิวันวงศ์  ได้เนินกิจกรรมสมาคมฯโดยลำดับ คือ มิตรภาพ ความร่วมมือ การพัฒนา และการอุทิศ ทั้งนี้ท่านได้เริ่มการปลูกฝังรากฐานมิตรภาพของความเข้าใจ ความร่วมมือ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมฯด้วยความสามัคคีและแนวคิด รวมกันเราอยู่ เราพึ่งพาซึ่งกันและกัน อันส่งผลให้เกิดความร่วมมือจากนักอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรีนไทย และสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นท่านได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศไทย อันประกอบด้วยสมาคมการพิมพ์ต่างๆ อาทิ สมาคมการพิมพ์ไทย สมาคมการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ไทย สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย  ในปี 2544 คุณชัยบูรณ์ กุลสิริสวัสดิ์ในฐานะรองนายกฯได้รับเลือกเป็นนายกฯ และได้ดำเนินโครงการเชิงการพัฒนาอุตสาหกรรมฯลฯร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ภาครัฐและภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ขยายขอบเขตความร่วมมือสมาคมการพิมพ์ฯลฯในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการทำงานกับ ASGA (Asian Screen Printing & Graphic Imaging Association) และ FESPA (Federation of  European Screen Printers Association)  ทั้งนี้สมาคมฯได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ด้านคุณภาพการบริการ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า-กระทรวงพาณิชย์ ปี 2548 และสมาคมฯได้รับการเรียนเชิญจาก FESPA ให้เป็นสมาชิกประเภทสมาคม ASSOCIATE ASSOCIATION โดยสมาคมฯได้ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 5 การกำหนดมาตรฐานสมาคม สมาชิก และสินค้า (สิ่งพิมพ์สกรีน) - STANDARDIZATION ในปี 2549 คุณพิรัช   ธัมพิพิธ ในฐานะรองนายกฯได้รับเลือกเป็นนายกฯ และขยายผลโครงการต่างๆ โดยเฉพาะในขั้นตอนที่ 5, 6 และ 7 ร่วมกับภาคสมาคมฯลฯที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 18 ประเภทอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการจัดตั้ง CLUSTER ร่วมกับสมาคมดังกล่าว พร้อมกันนั้นโครงการ STANDARDIZATION ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ อาทิ สสว. (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม), มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีโดยท่านคณบดี ดร.วิชัย พยัคฆโส คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะในปี 2551 คุณพิรัช และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯได้ร่วมมือกับ FESPA ในการจัดงานแสดงการพิมพ์สกรีนและดิจิตอล FESPA WORLD EXPOBANGKOKASIAPACIFIC 2008 ซึ่งเป็นผลงานชิ้นสำคัญของสมาคมในการดำเนินงานขั้นตอนที่ 7 SCREEN VALLEY  ในการแสดงถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรีนไทยแก่นักอุตสาหกรรมการพิมพ์นานาชาติ 


            สมาคมฯ ตระหนักดีถึงบทบาทของสมาคมและอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรีน-ดิจิตอลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมต่างๆในลักษณะ SUPPORTING INDUSTRY เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม - VALUE ADDED แก่สินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นลักษณะประโยชน์ใช้สอย - FUNCTION หรือการตกแต่งให้งดงาม - DECORATION โดยคำนึงถึงความปลอดภัย - SAFETY และสภาพสังคม/สภาวะแวดล้อม - SOCIAL & ENVIRONMENT ทั้งนี้สมาคมฯได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างเป็นระบบด้วย SEVEN STEPS TO SCREEN VALLEY นอกจากนั้นสมาคมฯดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา สังคม สาธารณประโยชน์ การสันทนาการ พร้อมกิจกรรมการพัฒนาการ เช่น การสัมมนา ทัศนศึกษา ฯลฯ ด้วยความอุตสาหะวิริยะและด้วยความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและอุตสาหกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของสมาคมฯและท่านสมาชิกให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และมาตรฐานในระดับสากล   โดยปัจจุบันสมาคมฯมีสมาชิก ประเภท สามัญ ก. = 152 ราย   สมาชิก ประเภท สามัญ ข. = 55 ราย   สมาชิก ประเภท วิสามัญ = 39 ราย  สมาชิก ประเภท สมทบ = 56 ราย   รวมทั้งหมด = 302 ราย 

 


Copyright 2015 © thaiscreenprinting.or.th All rights